ระบบบันทึกข้อมูลสถานบริการระบบบันทึกข้อมูลสถานบริการและโรงแรม ของเทศบาลเมือง เชียงใหม่ พัฒนาจาก PHP เพื่อเก็บข้อมูลสถานบริการต่างๆ